طبق آمار، در واردات شمش فولادی، میزان واردات بیلت‌بلوم از ۲هزار تن در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به ۶هزار تن در مدت مشابه سال گذشته رسیده که ۲۰‌درصد افزایش یافتهاست. میزان واردات اسلب به کشور هم از ۳هزار تن به صفر در این مقایسه آماری رسیده و ۱۰۰‌درصد افت واردات را ثبت کرده است. در نهایت همچنان طی روال سال‌های اخیر، واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

واردات فولادی‌‌‌ها بیشتر شد-دکترفولاد
واردات فولادی‌‌‌ها بیشتر شد-دکترفولاد

 مصرف داخلی فولاد

در مجموع ۱۱ماهه ۱۴۰۱ در ادامه روند افزایشی تولید اقلام فولادی در کشور، بخش قابل‌توجه این تولید معادل ۸/ ۸۷درصد، صرف مصارف داخلی شده و بخش کمی از آن به صادرات اختصاص یافته و از حدود ۹۶میلیون تن اقلام فولادی تولیدی، قریب به ۸۵میلیون تن صرف مصارف داخلی با رشد ۶ تا ۱۸درصدی نسبت به میزان مصرف ظاهری فولاد طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰ شده و تنها حدود ۱۳میلیون تن آن صادر شده است. براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار «ایسنا» قرار داده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه بالغ بر ۹۶میلیون تن انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ۱۳میلیون تن صادر و باقی (قریب به ۸۵میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.

بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۶ تا ۱۸درصدی داشته است. طی ۱۱ماهه سال گذشته ۱۱میلیون و ۷۰۶‌هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که ۹میلیون و ۳۵۹‌هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۷میلیون و ۸۹۸‌هزار تن، ۱۸‌درصد بیشتر شده است.

پس از آن در مجموع، از ۲۷میلیون و ۷۱۹‌هزار تن شمش فولادی تولیدشده در کشور ۲۱میلیون و ۷۴‌هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود ۶میلیون و ۶۵۱‌هزار تن آن صادر شده است. همچنین از حدود ۲۰میلیون تن محصولات فولادی تولیدشده ۱۸میلیون و ۵‌هزار تن صرف مصارف داخلی شده که به ترتیب مصرف شمش فولاد ۱۳‌درصد و مصرف محصولات فولادی ۱۵‌درصد نسبت به میزان مصارف آنها در ۱۱ماهه ۱۴۰۰ افزایش را تجربه کرده است.

مقاله پیشنهادی : افزایش ٢درصدی و ۵درصدی واردات فولادی‌‌‌ها در ٨ماهه امسال

طی ۱۱ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸میلیون و ۷۰۱‌هزار تن شمش فولادی و ۱۵میلیون و ۶۶۸‌هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه آن، مقاطع تخت فولادی حدود ۴۱۷‌هزار تن صادر و بالغ بر ۸میلیون و ۳۵۰‌هزار تن صرف مصرف داخلی شد که مصرف این مقاطع نسبت به مدت مذکور در سال ۱۴۰۰ که ۷میلیون و ۶۴۳‌هزار تن بوده، ۹‌درصد بیشتر شده است.

پس از آن در مجموع، از ۲۷میلیون و ۷۱۹‌هزار تن شمش فولادی تولیدشده در کشور ۲۱میلیون و ۷۴‌هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود ۶میلیون و ۶۵۱‌هزار تن آن صادر شده است. همچنین از حدود ۲۰میلیون تن محصولات فولادی تولیدشده ۱۸میلیون و ۵‌هزار تن صرف مصارف داخلی شده که به ترتیب مصرف شمش فولاد ۱۳‌درصد و مصرف محصولات فولادی ۱۵‌درصد نسبت به میزان مصارف آنها در ۱۱ماهه ۱۴۰۰ افزایش را تجربه کرده است.

طی ۱۱ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸میلیون و ۷۰۱‌هزار تن شمش فولادی و ۱۵میلیون و ۶۶۸‌هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن‌ماه آن، مقاطع تخت فولادی حدود ۴۱۷‌هزار تن صادر و بالغ بر ۸میلیون و ۳۵۰‌هزار تن صرف مصرف داخلی شد که مصرف این مقاطع نسبت به مدت مذکور در سال ۱۴۰۰ که ۷میلیون و ۶۴۳‌هزار تن بوده، ۹‌درصد بیشتر شده است.

در نهایت مصرف آهن اسفنجی ۶‌درصد رشد کرده و از ۲۶میلیون و ۴۹۳‌هزار تن به ۲۸میلیون و ۱۱۶‌هزار تن رسیده است. در ۱۱ماهه ١٤٠١ قریب به ۲۸میلیون و ۸۹۰‌هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ۷۶۹ تن آن صادر شده است.