فولاد سمانتاسیون یکی از مجموعه فولاد های آلیاژی حرارت پذیر می باشد.
بطور کلی، فولاد سمانته فولادهای ساده کربنی و یا کم آلیاژ کم کربنی هستند که میزان کربن در سطح آن‌ها را به روش کربن‌دهی می‌توان به حدی افزایش داد که ساختار سطح آن‌ها پس از سرد شدن سریع از دمای آستنیته ، به زمینه‌ی مارتنزیتی پر کربن با سختی بالا تبدیل شود.